ຈາກຈົດຫມາຍທີ່ມາຫາອີເມລ. ສະບາຍດີ ຂໍສະຫນັບສະຫນູນ, ຕິດຕັ້ງ Windows OS, ແລະໄຟລ໌ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນໃນໂຄງການ Utorrent ຫາຍໄປ. Ie ພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນແຜ່ນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຢູ່ໃນໂຄງການ. ໄຟລ໌ທີ່ດາວໂຫຼດບໍ່ພຽງພໍ, ມັນເປັນຄວາມຫນ້າເສີຍໃຈ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະແຈກຢາຍ, ອັດຕາການຈະຕົກລົງ. ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນມາ?

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ